Ouderweb behandeling

Het ouderweb, een energetisch web rond de ouder(s) en de kinderen, kan vanuit een onbewuste keuze door één of beide ouders ‘gevormd’ worden bij de conceptie van het eerste kind. Krijgen de ouders meer kinderen, dan komen die ook automatisch in dit ouderweb.

Het doel van zo’n ouderweb is altijd op een diep en onbewust niveau, dus op onzichtbare en onopgemerkte wijze, de kinderen gevoelsmatig besturen. Deze behoefte bij de ouders komt voort uit diepe egostukken, waar de ouders zich niet of nauwelijks van bewust zijn.
 De keuze voor een ouderweb wordt vanuit dit onbewuste ego van de ouder(s) gemaakt.

Als beide ouders voor het ouderweb gekozen hebben, beïnvloeden zij via het ouderweb niet alleen de kinderen maar ook elkaar. Kiest slechts één van beide ouders voor het ouderweb, dan blijft de andere ouder er buiten.

In onze maatschappij leven ongeveer 25% van alle mensen in een ouderweb: als ouder in je eigen gezin, als kind in het ouderlijk gezin of in beide.

Kleine ruimte

Het ouderweb houdt het gezin als het ware in een kleine ruimte, waardoor de kinderen niet echt het leven aandurven en niet echt ‘de grote wereld’ in durven gaan.
De kinderen komen hierdoor op relationeel, maatschappelijk of beroepsmatig vlak niet volledig tot bloei.

In een ouderweb neemt het gezin de plaats in van het individu. Alle diepgaande gevolgen van het ouderweb, zowel voor de ouders als voor de kinderen, zijn hier op terug te voeren. Het gezin ontwikkelt zich als het ware als één organisme. Dit belemmert uiteraard de individuele ontwikkeling van elk gezinslid. Dingen die je wilt bereiken, gaan daarom moeizamer dan normaal.

Confronterend

Deze energetische ‘constructie’ van het ouderweb is voorzover wij weten nog nooit eerder beschreven.
Het ouderweb werkt onzichtbaar, vanuit een diepe onbewuste ego-laag. Het werkt daarom heel diep en geraffineerd door in zowel de kinderen als hun ouder(s).
De tekst over deze behandeling kan daarom confronterend zijn.

Resultaat van de Ouderweb behandeling

De Ouderweb behandeling lost het ouderweb van het gezin op als tenminste één gezinslid, dus één ouder of één kind, deze behandeling ontvangt.
In beide gevallen lost ook de gehele innerlijke problematiek voor alle kinderen op.

Om de innerlijke problematiek voor de ouders op te lossen, is het van belang dat beide ouders zelf de Ouderweb behandeling ontvangen.
Als slechts één van beide ouders bij de vorming van het ouderweb betrokken was, heeft de andere ouder deze behandeling niet nodig.

Diepe onbewuste egolaag

Een gezin met een ouderweb komt vaak over als een hecht gezin waarin de kinderen beschermd worden opgevoed. De ouders komen ook meestal over als zorgzame en betrokken ouders.
Tegelijkertijd kunnen zij op een ander niveau - volkomen onbewust - heel anders met de kinderen omgaan. Dit lijkt een vrijwel onverklaarbare tegenstelling.

Als je als ouder - op een ander niveau - hebt gekozen voor een ouderweb, werkt dit vanuit een hele diepe laag in je systeem, een laag in jezelf met diepe onverwerkte ego-gevoelens waar je je in het dagelijks leven niet bewust van bent.

Als je onverwerkte gevoelens zoals diepe boosheid, je ‘donkere’ kant, niet kunt verenigen met je ‘lichte kant’, of met het beeld zoals je graag zou willen zijn, dan ontstaat er een onderstroom in jezelf die heel anders is als de zichtbare bovenstroom.
Dan druk je die donkere, onverwerkte kant naar het onbewuste en vanuit dat onbewuste kiest die donkere kant, jouw ego, voor een ouderweb.

Zodra je als ouder voor een ouderweb hebt gekozen, kun je zelf niet meer bij die diepe ego-laag van waaruit het ouderweb werkt.
Zonder ouderweb zou je deze onbewuste gevoelens nog bewust kunnen maken. Eenmaal in een ouderweb, is dat niet meer mogelijk.

Daardoor werkt het ouderweb onbewust en onzichtbaar en heeft het tegelijkertijd een verregaande invloed op je kinderen en jezelf.

De achtergrond voor het vormen van een ouderweb

Ouders die een ouderweb vormen, zijn vrijwel altijd jonger dan 28 jaar als ze hun eerste kind krijgen.
Zij hebben nog geen volledige geestelijke volwassenheid bereikt en hebben daardoor nog onvoldoende een uitgekristalliseerde identiteit opgebouwd.
Mede door een diepe, vaak onbewuste basisangst voor het leven, voelt de wereld voor hen als ‘onveilig’ aan.
Deze basisangst kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door een traumatische ervaring in een vorig leven, maar ook als één van je ouders een psychische stoornis heeft gehad tijdens jouw jeugd. Omdat je ouders je wortels zijn, voelt de basis van het bestaan voor jou dan onveilig.

Om dit gevoel van onveiligheid te compenseren, zoekt de ouder verankering in de kinderen. De verankering in de kinderen geeft hen een gevoel van zekerheid en veiligheid.
Ze willen daarom ook hun kinderen dicht bij hen houden, in een zelf gevormde, eigen wereld.

‘Aarden’ via het gezin

Door het vormen van een ouderweb, verankeren zowel de ouders als de kinderen niet primair in zichzelf, maar ‘aarden’ zij via het gezin. Het gezin vervangt zo voor een belangrijk deel het individu. Het kind wordt energetisch niet volledig ‘op de wereld gezet’, maar blijft in de omhulling van het ouderweb met de ouders verbonden.

Het ouderweb biedt dus enerzijds een gevoel van (schijn)veiligheid, anderzijds beperkt het zowel de kinderen als de ouders in hun persoonlijke en individuele ontwikkeling.

Gevoelens willen controleren

Als je als ouder (onbewust) voor een ouderweb kiest, is er vaak sprake van een angst voor gevoelens. Bijvoorbeeld diepe gevoelens die je niet aan denkt te kunnen omdat ze kunnen leiden tot depressie, of gevoelens die jou sterk in verwarring brengen over jouw zelfbeeld en identiteit. Uit angst voor deze diepe onverwerkte of verwarrende gevoelens sluit je je hiervoor af.

De angst voor gevoelens kan ook ontstaan zijn door traumatische ervaringen met een gezinslid met een psychische stoornis, waardoor je innerlijk besluit dat jou dat niet zal overkomen.
Je leert zo je gevoel te controleren, te besturen, om jezelf te ‘beschermen’ en doet daarom via het ouderweb hetzelfde bij je kind.

Onbewuste boosheid op het kind

De relatief jonge ouders hebben de fase van hun jeugd nog onvoldoende afgerond en voelen zich door de komst van hun eerste kind gedwongen in de fase van volwassenheid, verantwoordelijkheid en ouderschap.

Onbewust voelt het daardoor voor de ouder(s) alsof het kind hen hun jeugd heeft ontnomen met als gevolg een diepe boosheid op het kind.

Door de diepe boosheid op het kind voelen de ouders zich waardeloos, een slecht mens, een slechte ouder. Daarom onderdrukken en ontkennen zij hun diepe boosheid op het kind. Zij mogen van zichzelf niet boos zijn op hun kind.

Zij compenseren dit gevoel van waardeloos zijn, hun minderwaardigheidsgevoel, door ervoor te zorgen dat zij ‘het beter doen’ dan hun eigen kind.
Als je het beter doet dan je eigen kind, kun je jezelf toch weer waardevol voelen. Ik ben blijkbaar een goed functionerend mens, een waardevol persoon, want ‘ik doe het goed’.

Beeld van het kind

De ouders projecteren een beeld op hun kind, dat gecreëerd is vanuit hun diep verdrongen boosheid. In dit beeld kan het kind bepaalde dingen niet goed. Dit kan op relatievlak zijn, op het gebied van school en werk, of op het gebied van het organiseren van je leven.

De ouders geloven in dit beeld, zij zien hun kind echt zo. Daardoor maken zij ook nooit contact met wie het kind werkelijk is.
Het kind wordt van jongs af aan door de ouders benaderd vanuit dit beeld, waardoor het ook een self fulfilling prophecy wordt. Het kind draagt dit beeld in zich mee en identificeert zich er mee. 


Dit beeld, waarin het kind op een bepaald vlak in het leven ‘mislukt’ of tenminste niet volledig tot bloei komt, voorziet in een behoefte van de ouders om beter te zijn dan het kind, om zo het eigen gevoel van waardeloos zijn te compenseren.


In de praktijk komt dit beeld tot uiting door het kind te bekritiseren (je doet het niet goed, wij doen het beter) of ongevraagd te helpen. Zo geven zij hun kind het gevoel het niet zelf te kunnen. De ouders voelen zich hierdoor onmisbaar en dus waardevol.

Vermenging van liefde en boosheid

Naast de verdrongen boosheid is er uiteraard ook liefde voor het kind.
Als het kind zich dieper opent voor de ouder, voelt het een vreemde vermenging van liefde voor het kind en diepe boosheid naar het kind.

Het kind wil de diepe boosheid van de ouder(s) liever niet bewust voelen en slaat de boosheid van de ouders en de pijn die dat doet in een diepe onbewuste laag in zichzelf op.
Zo ontstaat bij het kind al vanaf jonge leeftijd het mechanisme dat zowel de diepste gevoelens van liefde als diepe boosheid en pijn samen in een diepe onbewuste laag bewaard worden.

Daardoor kan het kind ook niet echt bij zijn of haar eigen diepere gevoelens van liefde. 
Als het kind deze gevoelens van liefde omhoog zou laten komen, zouden de pijn en boosheid in deze laag ook voelbaar worden.

Om deze reden kan het kind zijn of haar eigen diepe liefde voor een partner ook niet bewust voelen. Niet de werkelijke diepte daarvan. Liefde kan slechts tot op een bepaald niveau, tot op een bepaalde diepte gevoeld worden.
Dit veroorzaakt een leegte in de relatie, het gevoel elkaar niet werkelijk te kunnen bereiken.

Diepgaande besturing van de kinderen door de ouders

De ouders voelen hun eigen identiteit, hun eigen ‘zijn’ van oorsprong onvoldoende en hebben daardoor het gevoel dat zij opgaan in, verdwijnen in een grote ‘onveilige’ wereld. De verankering in de kinderen geeft hen een gevoel van zekerheid en veiligheid.

Om je als ouder in het kind te kunnen verankeren en samen één ‘veilige’ wereld te kunnen vormen, moet het kind wel overeenkomsten met jou hebben, op jou lijken, zich aan jou verwant voelen en voor jou open staan.

Als de kinderen op je lijken en de wereld net zo zien zoals jij, dan vormt dat voor de ouders ook een bevestiging van wie zij zijn, een bevestiging van hun identiteit. Het compenseert het diepe, vaak onbewuste minderwaardigheidsgevoel van de betreffende ouder(s).

Daarom plaatst de ouder - via het ouderweb - ‘stukken’ van zichzelf in het kind.
De liefde van de ouder voor het kind opent het kind voor deze stukken van de ouder. 

De stukken die ouders in een ouderweb onbewust in hun kinderen plaatsen, hebben een verregaande invloed op hun kinderen die daardoor nooit echt ‘zichzelf’ zijn. Deze stukken maken het ook onmogelijk dat een kind zichzelf goed kan voelen en zo zichzelf werkelijk kan leren kennen.


Deze stukken kunnen bestaan uit onverwerkte gevoelens, identificaties, oordelen en eigen ‘innerlijke verboden’ van de ouders, die niet bij de persoonlijkheid en de levensopdracht van het kind of de kinderen passen.

Zelfbeeld als ‘voorbeeld’

Zo brengen de ouders hun eigen oordelen over ‘de man’ of ‘de vrouw’ in het kind.
Daarnaast brengt de vader in het ouderweb zijn zelfbeeld als ‘voorbeeld’ voor de zonen in en de moeder haar zelfbeeld voor de dochters. 

Dit voorbeeld werkt in de kinderen op zo’n manier door, dat zij onbewust het gevoel krijgen dat zij daar niet ‘aan voldoen’, niet goed genoeg zijn.

Behoeden voor pijnlijke ervaringen


Op ouderweb niveau voelt het kind voor de ouder als een ‘verlengstuk’ van de ouder.
Daarom wil de ouder het kind behoeden voor ervaringen die de ouder zelf als pijnlijk heeft ervaren.
Vanuit de eigen onverwerkte gevoelens, voelt de ouder op ouderweb niveau in op welke wijze ieder kind ‘bijgestuurd’ moet worden, zodat het kind ervaringen of situaties die in de ogen van de ouder ‘gevaarlijk zijn, zal vermijden.

Als een ouder in dit of vorige levens bijvoorbeeld nare ervaringen heeft gehad met liefde of sexualiteit, dan plaatst de ouder de eigen onverwerkte gevoelens die met deze ervaringen te maken hebben, in het kind. 

Daardoor zal het kind op dezelfde wijze reageren als de ouder. Hiermee denkt de ouder op ouderweb niveau het kind voor vergelijkbare ervaringen te behoeden.

Helaas blokkeert dit het kind zo, dat het kind zichzelf niet kan zijn.

Niet te verwerken en onbewust

De onverwerkte gevoelens van de ouders op het gebied van liefde, sexualiteit, relaties, ouderschap, werk en religie, zijn voor de kinderen niet te verwerken omdat het niet hun eigen gevoelens zijn.

Bovendien is het voor de kinderen onmogelijk om zich bewust te worden van deze stukken, omdat deze in een diepe laag in henzelf komen, die door het ouderweb is afgesloten.

Zij reageren daardoor in het dagelijks leven, in de omgang met anderen en in hun relatie mede volgens de gevoelens en stukken van hun ouders, terwijl ze dat niet in de gaten hebben.


Aan de buitenkant is niet herkenbaar dat de kinderen niet ‘zichzelf’ zijn en dat zij ‘bestuurd’ worden door de stukken van hun ouders. Zelfs de ouders hebben het gevoel dat dit de eigenschappen van hun kinderen zijn. Door deze stukken komen de kinderen echter nooit helemaal uit de verf, komen nooit echt tot bloei.

Verschil gewone beïnvloeding en ouderweb-stukken


Als je als kind opmerkt dat je net als je ouders reageert of je juist tegen hen afzet, gaat het daarbij niet om ‘ouderweb-stukken’, maar om de ‘gewone’ invloed die ouders op hun kinderen kunnen hebben.

Ouderweb-stukken zijn niet traceerbaar, herkenbaar als ‘van je ouders’, maar voelen helemaal als gevoelens en reacties van jezelf.

‘Gedeelde’ stukken

De stukken die ouders via het ouderweb in de kinderen plaatsen, zijn ‘gedeelde’ stukken, dat wil zeggen dat de ouders deze stukken, deze onverwerkte gevoelens zelf ook behouden*.
 

** Dit in tegenstelling tot de stukken die de ‘Vreemde stukken’ behandeling oplost, die daadwerkelijk overgedragen worden.
Bij deze ‘vreemde stukken’, deze onverwerkte gevoelens die je van iemand anders in je systeem kunt krijgen, neem je de stukken echt over en is de ‘oorspronkelijke eigenaar’ deze onverwerkte gevoelens zelf kwijt, tot je ze met behulp van de Vreemde stukken behandeling weer terug geeft.

Faalangst of perfectionisme

Als ouderweb kind heb je diep van binnen het gevoel dat je niet van jezelf mag houden of tevreden met jezelf mag zijn. Je hebt - bewust of onbewust - het gevoel ‘het niet goed te doen’.
Dit kan leiden tot faalangst, de neiging om dingen uit te stellen of perfectionisme, waardoor het veel tijd kost om de dingen te realiseren die je graag wilt doen.

Niet los van de ouders in de puberteit

Kinderen in een ouderweb maken zich tijdens de puberteit niet echt los van de ouders. Zij blijven zich hierdoor - ook op latere leeftijd - op een bepaald niveau altijd ‘kind van hun ouders’ voelen.
De ouders blijven hen ook altijd als ‘hun kind’ benaderen, gaan hen nooit helemaal als een zelfstandige volwassene zien, los van de ouders.

Ook een keuze van het kind

Als je als kind geboren wordt bij ouders die een ouderweb gaan vormen of al hebben gevormd, weet je dat als kind al vóórdat je incarneert. Je kiest dus op zielenniveau voor deze ervaring, om ervan te leren.

Je kiest als kind ervoor om te ervaren hoe je bepaalde dingen uit handen geeft, jezelf laat beperken en begrenzen. Je kiest voor de ervaring om door anderen ‘vastgezet’ te worden en daardoor zelf geen volledige verantwoordelijkheid (over je leven) te hoeven nemen.

De ogenschijnlijke voordelen voor het kind zijn:

  • Minder uit de verf komen, dus minder verantwoordelijkheid dragen, niet volledig jezelf hoeven te zijn in de wereld, waardoor je minder aangesproken wordt op jouw eigen levenskeuzes, want je handelt volgens het stramien en de gevoelens van je ouders.
  • De (schijn)veiligheid van een omhullende, beschermende kleine wereld. 
De keerzijde daarvan is dat deze wereld jou als kind dan ook letterlijk klein houdt en beperkt.

Ouders ook gevangen

Het ouderweb houdt niet alleen de kinderen gevangen, maar de ouders zelf ook.
Je kunt als ouder zelf ook niet meer echt diep contact maken met de diepere laag in jezelf. Zodra je kiest voor een ouderweb, wordt die afgesloten.

Dat heeft uiteraard ook een invloed op de relatie met je partner. Na de vorming van een ouderweb (na de conceptie van je eerste kind) kun je je niet meer diepgaand voor je partner openstellen, in liefde en sexualiteit. Dit geldt ook voor je relatie met een eventuele toekomstige partner.

Ben je eenmaal een ouderweb aangegaan, dan kun je dat ook niet meer zelf afbreken. Je blijft dus zelf ook binnen de beperkingen van het gezin dat als één ‘organisme’ leeft.

Resoneren  

Door het ouderweb hebben de ouders veel minder een ‘eigen leven’.
Door de stukken die je als ouder in je kinderen hebt geplaatst, word je voortdurend met je eigen stukken en thema’s geconfronteerd. Jouw kinderen ‘leven’ die continu om je heen.

Omdat het jouw eigen stukken zijn, resoneer je als ouder mee op de problemen en gebeurtenissen in de levens van de kinderen. 
Je kunt je als ouder dus niet van je kinderen of hun leven losmaken, je er niet van distantiëren, want zij leven in feite jouw thema’s, jouw stukken.
Een rustige oude dag kan daardoor heel lastig worden.

Zowel de ouders als de kinderen kunnen dus gevoelsmatig en energetisch niet volledig op eigen benen staan.

Verstrengeld

Het ouderweb heeft als effect dat je je moeilijk los kunt maken van elkaar, waardoor je je vaak zorgen maakt over elkaar of veel met elkaar bemoeit.

Het ouderweb maakt ouder en kind tot ‘onderdeel van het gezin’ in plaats van een individueel mens.
Problemen in de familie zijn dus ‘jouw problemen’ en ‘jouw verantwoordelijkheid’ waaraan je je niet mag en ook niet kunt onttrekken. Je kunt je er innerlijk niet van losmaken, het houdt je in de greep.

Je resoneert mee op de groepsenergie van het (ouder) gezin, waardoor je steeds innerlijk op de gedachten, gevoelens, wensen, oordelen en emoties van het (ouder) gezin reageert.

Het ouderweb remt je zo ook in je ontwikkeling. Je bent aan elkaar verbonden in één systeem en ontwikkelt je binnen dat systeem. Je kunt dus niet heel veel sneller of verder ontwikkelen dan je gezin, dan de begrenzingen van je kleine wereldje.

Glazen stolp

Het ouderweb staat als een energetische, onzichtbare glazen stolp over je heen, waardoor je nooit werkelijk vanuit je hart contact kunt maken met anderen.
De liefde en warmte van anderen kan nooit echt spontaan en onverwacht via je hart bij je binnenkomen.


Als je in een ouderweb zit, merk je dit nooit omdat je er aan gewend bent. Je voelt het verschil pas achteraf, nadat het ouderweb is opgelost.

Invloed van het ouderweb op relaties van de kinderen

Door het ouderweb ben je al vanaf je geboorte een vervlechting van enerzijds jezelf en anderzijds stukken van je ouders.
Je bent dus nooit werkelijk jezelf geweest en kunt daardoor geen partner aantrekken die echt bij je past.

Bovendien zit in ieder ouderweb altijd een blokkade op sexualiteit en overgave aan je partner. Dit is een vorm van bescherming van het ouderweb.
Een diepe verbinding met een partner zou jou los kunnen maken van de invloed van je ouders. Je zou daardoor buiten het bereik van het ouderweb kunnen komen.

Door de blokkade op sexualiteit en overgave kun je de diepte van jouw sexuele gevoelens niet volledig ervaren en uiten en kun je je minder diep voor je partner openen.
Zo bereikt je relatie niet de volledige diepte die deze zou kunnen hebben. Het ouderweb staat dus ook tussen jou en je partner in.

Vaak kies je als kind van een ‘ouderweb gezin’ onbewust voor een partner die ook in een ouderweb is opgegroeid, omdat je dan een vergelijkbare achtergrond hebt.

Vloek over de eerstgeborene van het kind

In ieder ouderweb zit een ‘basisprogrammering’ waardoor het onmogelijk wordt om je werkelijk open te stellen voor je partner. Dit geldt zowel voor de ouders als voor de kinderen.

Tijdens sexualiteit kunnen man en vrouw zich diepgaand voor elkaar openen.
Als je je diep opent voor je geliefde, kun je daarbij ook in contact komen met die diepe laag in jou waarin het ouderweb in jou doorwerkt. Hierdoor zou het ouderweb ‘ontmaskerd’ kunnen worden, waardoor het zijn invloed zou kunnen gaan verliezen.
Om dit te voorkomen, zit er een ‘basisprogrammering’ in de energetische structuur van ieder ouderweb.


Zodra je je als ‘ouderweb-kind’ tijdens de conceptie van je eerste kind ‘te diep’ voor je geliefde opent, wordt er door het ouderweb via het systeem van één van jouw ouders automatisch een vloek afgeroepen over dit eerste kind.

Omdat je dit op een diep niveau onbewust wel voelt, zul je je na de conceptie van je eerste kind nooit meer zo diep voor je partner openen, om zo herhaling bij jouw volgende kind(eren) te voorkomen.

Het effect van een vloek is dat het je afsnijdt van een bepaalde stroom, van een deel van jezelf. Je kunt daardoor geen contact meer maken met bepaalde eigenschappen of kwaliteiten. Dit ervaar je als belemmeringen in je leven.

Hoe vaak komt deze vloek voor

Bij 70% van de eerstgeborenen van ‘ouderweb-kinderen’ is er sprake van een vloek.

Als de eerstgeborene van een ouderweb-kind geen vloek heeft gekregen, kunnen daar twee redenen voor zijn:

  • Je hebt je als ouderweb-kind tijdens de conceptie van je eerste kind niet zo diep voor je partner geopend dat dit een bedreiging zou kunnen vormen voor het voortbestaan van het ouderweb.
  • Er kan vóór de eerstgeborene een eerdere conceptie zijn geweest, waarbij het vruchtje al vroeg in de zwangerschap (onopgemerkt) is afgestorven. 
Als dit kindje, dit vruchtje, een vloek gekregen had, laat het de vloek gelukkig direct weer los na het overlijden.

Vloek oplossen

Zodra het ouderweb is opgelost door de Ouderweb behandeling, kan de vloek over het kleinkind ongedaan gemaakt worden door de Zwarte Magie behandeling.

Een vloek is een vorm van zwarte magie, die eenmalig is afgeroepen.
De Zwarte Magie behandeling beschermt je levenslang tegen alle vormen van zwarte magie en lost eerder ontvangen zwarte magie op uit je systeem.

De vloek over de eerstgeborene van een ouderweb-kind wordt altijd afgeroepen via het systeem van de ‘ouderweb-ouder’ die zelf de meeste onverwerkte gevoelens heeft op het gebied van sexualiteit en ‘jezelf openstellen’ voor je partner. 

Als de betreffende ouderweb-ouder de Zwarte Magie behandeling zelf ontvangt, heeft dit als voordeel dat hierdoor de vloek opgelost wordt bij alle kleinkinderen die deze vloek ontvangen hebben.

Staat de betreffende ouderweb-ouder hier niet voor open, dan zou elk kleinkind met een vloek individueel de Zwarte Magie behandeling moeten ontvangen.

Geen kinderen en toch een ouderweb met je partner

De keuze voor een ouderweb wordt door één of beide ouders onbewust gemaakt tijdens de conceptie van het eerste kind.
Als het vruchtje na enkele dagen afsterft en de zwangerschap in een heel pril stadium afbreekt, dan blijft het ouderweb rond de ouder(s) bestaan.

Het is dus mogelijk om alleen of samen met je partner een ouderweb te hebben, terwijl je (nog) geen kinderen hebt.
Het onzichtbare ouderweb belemmert dan het contact met je (toekomstige) partner.

Vaste structuur ouderweb 

Elk ouderweb heeft een vaste structuur. Dat maakt de bovenstaande omschrijving, die voor elk ouderweb geldt, ook mogelijk.
De structuur van het ouderweb is collectief gevormd tijdens de 300.000 jarige periode van de kosmische nacht.

Als ouder(s) had je de keuze om je tijdens de conceptie van je eerste kind al of niet te verbinden met dit ‘ouderweb-programma’.
Eénmaal met het ouderweb-programma verbonden was het onmogelijk om je daar tijdens je leven weer van los te maken. Elk volgend kind kwam daardoor dus ook in dit ouderweb terecht. 

Door het steeds verder intreden van de kosmische dag is het sinds begin 2014 niet meer mogelijk om een nieuw ouderweb te vormen. Reeds bestaande ouderwebben blijven nog wel bestaan, ook als beide ouders al overleden zijn.

Bloei van culturen

De mate waarin het ouderweb in een cultuur voorkomt bepaalt de bloei van een cultuur.  Komt het ouderweb relatief veel voor in een cultuur, dan werkt dat zo sterk remmend op de individuele ontwikkeling, dat een cultuur niet tot bloei kan komen.

In West Europa is op dit moment ongeveer 25% van de mensen verbonden aan een ouderweb, als ouder of als kind.
Als er een sterke groepscultuur in een land is, komt het ouderweb veel meer voor.
In Oosterse landen heeft bijvoorbeeld 70% van de mensen met een ouderweb te maken.

In een bloeiperiode staat een cultuur veel meer in het Licht en komen verschijnselen zoals het ouderweb of zwarte magie minder voor.
Tijdens de bloeiperiode van de Arabische cultuur (de periode waarin de wiskunde door hen ontwikkeld is) kwam het ouderweb bij ongeveer 25% van de mensen voor, terwijl dat nu zo’n 70% is.

Voor wie?

De Ouderweb behandeling kan ontvangen worden door:

  • de biologische ouder(s)
  • de adoptief ouders*
  • of door een kind, als de ouders er zelf niet voor open staan
     
** Bij adoptief ouders bestaat de mogelijkheid van een ouderweb rond het adoptiekind 
alleen als het adoptiekind op heel jonge leeftijd bij de adoptieouders is komen wonen, in de leeftijd dat de fontanel van de baby nog open is.

Als grootouders van jongs af aan voor de kleinkinderen zorgen, dan kunnen zij met hun kleinkinderen nooit een ouderweb vormen.


Als één van de ouders deze behandeling ontvangt, wordt het ouderweb van het gezin afgebroken en lost daarna de innerlijke problematiek bij deze ouder en bij alle kinderen op.

Als de andere ouder ook betrokken was bij de vorming van het ouderweb, heeft deze ouder de Ouderweb behandeling zelf ook nodig, om de eigen innerlijke problematiek op te lossen. Deze ouder kan dan ook de stukken los laten die in hem of haar geplaatst zijn.

Als één van de kinderen deze behandeling ontvangt, wordt het ouderweb van het gezin afgebroken en lost daarna de innerlijke problematiek bij alle kinderen op. 


Bij de ouders lost de innerlijke problematiek achter hun ouderweb dan echter niet op, waardoor zij onder andere nog steeds elkaars stukken hebben.

Omdat het ouderweb helemaal afgebroken is door de Ouderweb behandeling van het kind, kunnen de ouders de kinderen dan niet meer besturen.

Pseudo-ouderweb

Van alle ouderwebben is ongeveer 5% geen gebruikelijk ouderweb, maar een ‘pseudo-ouderweb’. Een pseudo-ouderweb wordt niet door (één van) je ouders gevormd, maar door jezelf op een leeftijd van ongeveer drie jaar oud.

Wel link je een pseudo-ouderweb aan je ouders, zodat je het gevoel hebt aan hen vast te zitten en door hen bestuurd te worden. Jouw ouders hebben daar op energetisch niveau geen last van. Jouw ouders en jouw eventuele broers en zussen komen niet in jouw pseudo-ouderweb. 


Als je onbewust een pseudo-ouderweb vormt, doe je dat vanuit een diepe onzekerheid die ontstaan is in vorige levens. Eenmaal gevormd kun je jezelf niet meer uit een pseudo-ouderweb bevrijden.

Een pseudo-ouderweb werkt exact hetzelfde als een gebruikelijk ouderweb, alleen heb je geen stukken van jouw ouders in jouw systeem.

Door op onbewust niveau voor een pseudo-ouderweb te kiezen, wordt net als bij een ‘gebruikelijk’ ouderweb een diepe laag in jezelf afgesloten, waardoor je geen contact meer kunt maken met de diepste gevoelens in jezelf.

Het pseudo-ouderweb werkt als een glazen stolp om jezelf heen, waarbij je jezelf aan je ouders hebt vastgemaakt.

De Ouderweb behandeling lost ook een pseudo-ouderweb op.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ouderweb behandeling

Traject

De Ouderweb behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ouderweb behandeling bedraagt € 280,-.