Een essentiële keuze

Er is een heel belangrijke reden waarom het belangrijk is om een werkelijke keuze te maken tussen het volgen van kosmische nacht therapieën of het ontvangen van kosmische dag heelwijzen.

Deze reden wordt in dit artikel uitgelegd.

Overgangstijd

We bevinden ons in de overgangstijd van de kosmische nacht naar de kosmische dag, twee tijdperken die elk 300.000 jaar duren.

De kosmische dag is nog maar net begonnen. Meestal wordt aangenomen dat het begin van dit nieuwe tijdperk is begonnen in 2012, het einde van de Maya kalender.
In verband met een intense ervaring nemen wij aan dat de kosmische dag in 2009 is begonnen.

Op een totaal van 300.000 jaar maakt deze paar jaar verschil in het mogelijke begin van de kosmische dag eigenlijk niets uit.

Tegenovergestelde ontwikkelingsrichting

Wel volkomen duidelijk is dat we in een overgangstijd leven met grote veranderingen. 

Als je je erin verdiept, is het ook duidelijk dat de spelregels van de kosmische nacht en dag lijnrecht tegenover elkaar staan. De ontwikkelingsrichtingen van beide tijdperken zijn namelijk tegenovergesteld.

In de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons als mensheid steeds verder met de materie zouden verbinden. Omdat we van nature Lichtwezens zijn, moest ons trillingsgetal steeds verder verlaagd worden om dit doel te bereiken. Dit was alleen mogelijk door elkaar en onszelf te verzwakken.


In de kosmische dag is het de bedoeling dat we - in contact blijvend met de materie - juist weer een dieper contact gaan maken met het Goddelijke. In dit nieuwe tijdperk zal ons trillingsgetal dus op een natuurlijke manier weer stijgen, door een heelwordingsproces.

Wortels

Omdat de kosmische nacht nog maar relatief kort geleden is geëindigd, liggen de wortels van onze maatschappij nog duidelijk in de kosmische nacht.
Onze manier van doen en laten zijn ook nog vrijwel helemaal gebaseerd op de spelregels van de kosmische nacht.

Het is logisch dat datgene wat wij als mensheid ontwikkelen een afspiegeling is van onze eigen ontwikkeling. In de praktijk houdt dat in dat heel veel nieuwe producten en therapieën nog ontwikkeld zijn volgens de spelregels van de kosmische nacht en dat er nog maar enkele nieuwe ontwikkelingen in lijn zijn met de nieuwe spelregels van de kosmische dag.

Dat geldt ook voor recent ontwikkelde alternatieve therapieën en behandelingen. Veruit de meeste volgen nog de spelregels van de kosmische nacht en slechts enkelen de spelregels van de kosmische dag. De meeste therapieën, producten en behandelingen hebben daardoor nog een kosmische nacht energie en uitwerking.

Een essentiële keuze

Als mensen een behandeling van ons ontvangen, geven we altijd aan dat lang niet alle therapieën en energetisch werkende producten combineerbaar zijn met onze behandelingen en dat je daar meer over kunt lezen in het artikel Wel en niet combineerbaar met onze behandelingen en Verbindingen.

Regelmatig interpreteren mensen dit advies als volgt: Gedurende de uitwerkingstijd van onze behandeling kun je beter geen kosmische nacht therapieën en middelen gebruiken, maar na deze periode is dat geen bezwaar.

Deze interpretatie gaat echter voorbij aan de essentie van het verschil tussen de kosmische nacht en dag, namelijk de tegenovergestelde ontwikkelingsrichtingen.

Als we kosmische nacht therapieën vergelijken met een reis naar het noorden en kosmische dag behandelingen met een reis naar het zuiden, dan wordt het duidelijker dat het belangrijk is om echt te kiezen tussen kosmische nacht therapieën of kosmische dag heelwijzen.

Als je een kosmische dag behandeling van het Wholism Project ontvangt en daarna weer verder zou gaan met kosmische nacht therapieën, geef je je systeem tegenovergestelde en tegenstrijdige informatie.
Het is daarom belangrijk om een duidelijke keuze te maken.

Een essentiële reden

Er is één hele belangrijke reden om te kiezen voor kosmische dag heelwijzen.

In de kosmische nacht was het niet de bedoeling dat er geneeswijzen of therapieën ontwikkeld zouden worden die ons werkelijk konden genezen, ons werkelijk gezond konden maken.
We moesten ons trillingsgetal steeds verder verlagen om ons dieper te verbinden met de materie en als werkelijke genezing mogelijk zou zijn geweest, dan zou ons trillingsgetal juist automatisch stijgen.

Daarom kan een kosmische nacht therapie nooit de werkelijke oorzaak van jouw problematiek oplossen.

Een kosmische nacht therapie kan wel symptomen oplossen en dus ogenschijnlijke resultaten geven, maar nooit een werkelijke oplossing bieden.

Blauwdruk

Er bestaat een essentieel verschil tussen kosmische nacht therapieën en kosmische dag heelwijzen. Dat verschil heeft te maken met hoe deze therapieën en heelwijzen inspelen op onze blauwdrukken.

Omdat een kosmische nacht therapie nooit de diepste oorsprong van jouw problematiek kan oplossen, werkt zo’n therapie in op een lager niveau. Hierdoor ontstaat er een frictie in je systeem.
Een lagere blauwdruk is dan door de therapie veranderd, maar op diepere niveaus bestaat het probleem nog steeds. Dat geeft een vorm van verdraaiing, van frictie in je systeem.

Wat is een blauwdruk?

Dit is uit te leggen aan de hand van een vergelijking met de bouw van een huis.

Als je een huis bouwt, dan ga je eerst bedenken hoe het huis eruit zou moeten zien. Je vormt je daar een beeld van, dan maak je een eerste schets. Je werkt die vervolgens uit tot een meer gedetailleerde schets en uiteindelijk volgt er een bouwtekening aan de hand waarvan het huis gebouwd wordt.

Al deze stadia, het geestelijk beeld van het te bouwen huis, de diverse schetsen en uiteindelijk de bouwtekening, kunnen de blauwdrukken van het huis genoemd worden.

Als mens bestaan we ook uit meerdere blauwdrukken, waarvan de laagste blauwdruk het DNA is en de vier energielichamen waaruit de aura bestaat, vier hogere blauwdrukken vormen.
Alle blauwdrukken van een mens, er zijn er in het totaal zeventien, werken met elkaar samen, zijn op elkaar afgestemd. Des te hoger en ijler een blauwdruk is, des te essentiëler die blauwdruk voor het menselijk systeem is.

Een belangrijk verschil tussen de blauwdrukken van een huis en onze menselijke blauwdrukken is dat de blauwdrukken van ons systeem beïnvloedbaar zijn door invloeden van ‘buitenaf’.

Als je hevig schrikt of langdurig bepaalde gevoelens niet verwerkt, kan dit een verandering veroorzaken in één van jouw blauwdrukken zoals bijvoorbeeld de aura.
Een disharmonie tijdens jouw conceptie kan ook bijvoorbeeld tot een disharmonie in één van jouw blauwdrukken leiden.

Werking blauwdrukken

Als je ziek bent of heel simpel als je je gesneden hebt, dan probeert jouw systeem met behulp van de juiste blauwdruk je weer gezond, weer heel te maken.
Als je je bijvoorbeeld snijdt, dan zorgt je ether lichaam, een deel van de aura, ervoor dat de wond weer zo mooi mogelijk heelt. Zonder de blauwdruk van ons lichaam van het ether lichaam zou er allemaal wild vlees gaan groeien.

Door op de juiste manier op een blauwdruk in te spelen, kan dit heelwordingsproces met een heelwijze ondersteund en versneld worden of zelfs in gang gezet worden als het probleem zo complex is dat jouw systeem het zelf niet meer kan.


Een frictie ontstaat als hogere en lagere blauwdrukken afwijkende informatie aan je systeem geven. Lagere blauwdrukken geven het systeem dan bijvoorbeeld het signaal om naar rechts te sturen terwijl de hogere blauwdrukken aangeven dat je naar links zou moeten sturen.

Zoals al eerder aangegeven kan een kosmische nacht therapie nooit de diepste oorsprong van jouw problematiek oplossen. 
Daarom werkt zo’n therapie in op een lagere blauwdruk met als gevolg een frictie tussen de blauwdrukken. Het probleem is immers in de hogere blauwdrukken nog steeds niet opgelost.

Na verloop van tijd zullen de hogere blauwdrukken de lagere blauwdrukken weer in lijn brengen met hun informatie.
Het is dan ook logisch dat na verloop van tijd het oorspronkelijke probleem weer terugkomt, meestal zelfs in een ergere vorm dan het oorspronkelijke probleem.
Het moeilijke is dat er jaren kunnen verstrijken voordat het probleem weer terugkomt, waardoor heel vaak het verband niet meer gelegd wordt met het eerdere probleem.

Je komt zo dus met kosmische nacht therapieën letterlijk van de regen in de drup.

Werkelijk heel worden

In de kosmische dag is het wel de bedoeling dat we echt genezen, dat we echt heel worden.

Omdat een kosmische dag heelwijze wel direct inspeelt op de juiste blauwdruk binnen jouw systeem kan het probleem wel definitief opgelost worden.


Een kosmische dag heelwijze werkt dan ook op de diepste oorzaak van jouw problematiek en leidt je door die ontwikkelingen die nodig zijn om deze problematiek op te lossen.
Echt heel worden is ook nodig om opnieuw contact  te kunnen maken met het Goddelijke.

Kosmische dag heelwijzen hebben dus de toekomst.