De disbalans in de wereld

De disbalans in de wereld wordt de laatste jaren duidelijk steeds groter.

De diepere oorzaak van de disbalans in de wereld heeft duidelijk te maken met het enorme veranderingsproces dat de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag met zich meebrengt.

Er kan alleen iets nieuws ontstaan door oude structuren los te laten zodat ruimte ontstaat om nieuwe structuren te laten ontstaan. Disbalans en dus chaos zijn daarbij een noodzakelijke tussenfase.
Als je de volgorde van de boeken in een boekenkast wilt wijzigen, is dat alleen mogelijk door eerst juist meer chaos in de kast te ‘creëren’ om vervolgens tot een nieuwe ordening te komen.

Aards gezien zijn er ons inziens een aantal heel belangrijke oorzaken aan te wijzen voor de steeds groter wordende disbalans in de wereld.
Deze oorzaken zijn:

  • de kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter
  • de invloed van omgevingsstraling en dergelijke

Kloof tussen rijk en arm

De toenemende disbalans in de wereld blijkt onder andere uit een NOS artikel over de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm.

‘De acht rijksten bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking.
De verhouding tussen de allerrijksten en de allerarmsten in de wereld komt steeds schever te liggen. Acht mannen bezitten evenveel als de 3,6 miljard armste mensen van de wereld. 
Zes jaar geleden bestond de groep van allerrijksten nog uit 388 mensen.’

De rijken worden dus in een hoog tempo steeds rijker en als gevolg daarvan worden de armen steeds armer.

De armste helft van de wereldbevolking zal waarschijnlijk niet over de bovenstaande informatie
beschikken, maar zij ondervinden dit wel in hun dagelijks leven.
Het kan niet anders dan tot wanhoop leiden, als elke dag een struggle for life is, waarbij je regelmatig zelfs niet genoeg eten kunt bemachtigen voor jezelf en je gezin.

Als de wanhopige situatie waarin veel mensen in Derde Wereldlanden leven steeds uitzichtlozer wordt, onder andere omdat de verdeling tussen arm en rijk steeds schever wordt, dan werkt dat radicalisering in de hand.

Als je iemand een hoek in drijft, komt er een moment dat die - gedreven door angst - in de aanval zal gaan, als een laatste redmiddel. Op wereld niveau werkt dit mechanisme precies hetzelfde.

Omgevingsstraling

Naast de arm/rijk verdeling die je de ‘uiterlijke’ disbalans in de wereld kunt noemen, is de continue groei van de hoeveelheid omgevingsstraling de hoofdoorzaak van een steeds groter wordende innerlijke disbalans.

Scheiding denken en voelen
Dr. Doepp heeft onderzoek gedaan waar onder andere uit bleek dat door elektromagnetische straling geen communicatie meer mogelijk is tussen onze linker en rechter hersenhelft.
Met andere woorden er is dan geen contact meer tussen ons denken en voelen.

Uit het onderzoek van Dr. Doepp bleek ook dat het voelen door de ontkoppeling van beide hersenhelften tot ons onderbewuste gaat behoren.

Het directe gevolg daarvan is het steeds groter wordende ethische en morele verval in deze maatschappij.

Dit onderzoek van Dr. Doepp bevestigt de resultaten van onderzoek dat het Wholism Project ruim 10 jaar eerder had gedaan met aura-fotografie. In dit onderzoek kwam de aurafotograaf onder andere tot de conclusie: "Verder is het duidelijk dat de energie in twee delen - links en rechts - is verdeeld, hetgeen betekent dat er een scheiding is tussen voelen en denken."

Oorzaak verval normen en waarden
De steeds verdere toename van de omgevingsstraling is afgaand op het onderzoek van Dr. Doepp en het aura-fotografie onderzoek van het Wholism Project de achterliggende oorzaak van het steeds verdere verval van normen en waarden.

Gewetenloos
Door het onbewust worden van het voelen, word je ook losgekoppeld van je geweten, datgene wat je al weet. Zonder contact met je geweten, word je dus letterlijk gewetenloos. Als je dan ook nog in een uitzichtloze situatie leeft, kun je eerder wreedheden begaan.

Zorgen over normen en waarden
Na het schrijven van dit artikel lazen we het volgende NOS bericht:
 

  ‘Kiezers maken zich de meeste zorgen over normen en waarden. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS. 

Zorgen over normen en waarden leven bij 86 procent van de Nederlanders, vier op de tien hebben er zelfs grote zorgen over. Een grote meerderheid vindt ook dat het hiermee slechter gaat dan vijf jaar geleden. En er is ook niet veel hoop dat het de komende vijf jaar zal verbeteren: slechts één op de tien mensen verwacht dat het dan beter zal gaan met de normen en waarden in ons land.’


Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als we de

  • de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm

en

  • de alsmaar toenemende hoeveelheid electromagnetische straling

als de voornaamste redenen zien van de steeds groter wordende disbalans in de wereld, dan zijn we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.

We kunnen ons nooit verschuilen achter een Hogere bedoeling, in dit geval het enorme veranderingsproces dat de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag met zich meebrengt.
We zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, het is altijd mogelijk gezamenlijk andere keuzes te maken. Er zou bijvoorbeeld veel meer gedaan kunnen worden aan de economische disbalans in de Wereld.

Een opeenstapeling van politieke keuzes van de afgelopen decennia heeft geleid tot de enorme huidige disbalans op onze Aarde.
Deze politieke keuzes zijn gemaakt door de politici die we als bevolking zelf gekozen hebben. Dat maakt iedereen ook persoonlijk verantwoordelijk voor de ontstane disbalans.

We zijn en blijven dus altijd gezamenlijk verantwoordelijk voor de toestand op de wereld.

Werkelijke oplossingen

Werkelijke oplossingen kunnen nooit van buitenaf opgelegd worden, die moeten altijd van binnenuit komen.

Als een oplossing van buitenaf opgelegd wordt, dan ontstaat er altijd een frictie tussen wat je innerlijk voelt en wat je opgelegd is. Het kan lang duren, maar uiteindelijk trekt daarbij het innerlijk aan het langste eind.

Ons innerlijk vertegenwoordigt meer het Hogere en staat daardoor dichter bij universele waarheden. Het innerlijk is daardoor zuiverder, vertegenwoordigt dus meer het Licht en het Licht overwint uiteindelijk altijd het donker.

Werkelijke ontwikkelingshulp

Het Wholism Project heeft de Gelijkheid Verbinding ontwikkeld. Deze Verbinding geeft de unieke mogelijkheid om medemensen die bij de productie of distributie van een product betrokken zijn geweest en daarvoor onderbetaald zijn, alsnog geestelijk een vergoeding te geven, die tot een positieve omslag in hun levens kan leiden.

Deze geestelijke vergoeding wordt automatisch gegeven als je de Gelijkheid Verbinding hebt ontvangen en een ‘te goedkoop’ product aanschaft.

De medemens die onderbetaald is, krijgt dan via de kosmische dag Aartsengelen en de kosmische dag engelen een ontwikkelingsmogelijkheid die hij of zij op dat moment het meest nodig heeft.

Het geschenk kan bestaan uit:

  • bewustwording
  • een ontwikkelingspad dat op een natuurlijke wijze in zijn of haar leven ontstaat door gebeurtenissen die op zijn of haar pad komen
  • een inzicht dat tot veranderingen leidt


Wat gegeven wordt, zijn zaadjes voor de toekomst die met behulp van de Gelijkheid Verbinding gezaaid worden. Onderbetaalde mensen die dit ‘geschenk’ ontvangen, kunnen daardoor anders in het leven gaan staan en zo stap voor stap hun armoede overwinnen.

Wanhoop kan daardoor in hoop veranderen, waardoor het risico van radicalisering automatisch verdwijnt.

Het geschenk zet dus aan tot innerlijke veranderingsprocessen. En veranderingen van binnenuit zijn de enige veranderingen die altijd stand houden en daardoor van onschatbare waarde zijn.

Het geschenk dat je met behulp van de Gelijkheid Verbinding geeft, is dus eigenlijk het enige echte 'ontwikkelingswerk', omdat mensen daarmee werkelijk tot ontwikkeling komen, waardoor kansen in hun leven ontstaan voor een beter bestaan.

Lees meer: Gelijkheid Verbinding
Verbindingen voor het Hiernamaals onder het kopje Gelijkheid Verbinding

Stille revolutie

Als individu kun je normaal gesproken niets doen aan de kloof tussen rijk en arm of aan de enorme groei van technieken die omgevingsstraling produceren.

Een financiële gift voor ontwikkelingswerk is bijvoorbeeld een vrijwel onzichtbare druppel op een gloeiende plaat, die desondanks alleen maar heter wordt.

Het is daarom prachtig om te zien en ook heel hoopgevend dat er met de Gelijkheid Verbinding een mogelijkheid vanuit de geestelijke wereld wordt gegeven, om van binnenuit veranderingen te initiëren bij onderbetaalde mensen.
Zij kunnen daardoor anders in het leven gaan staan en stap voor stap deel gaan nemen aan de natuurlijke rijkdom van het leven.

De Gelijkheid Verbinding kan echt uitmonden in een wereld veranderende stille revolutie.
Dat ontroert ons diep en we zijn daar heel dankbaar voor.