Leven in een overgangstijd

Het tempo waarin de toepassingen van onze technische uitvindingen groeien, is hoog. Een deel van deze toename is zichtbaar, zoals de groeiende hoeveelheid apparatuur in de meeste huishoudens. Gemiddeld hebben we ongeveer 60 verschillende elektrische apparaten in huis staan.

Een ander deel is voor ons onzichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn radar, radio- en televisiezendstraling, draadloze communicatiesystemen zoals het mobilofoonnet, WiFi, Bluetooth en de netwerken voor mobiele telefonie zoals GSM en UMTS. Deze onzichtbare straling gebruikt de ether als medium. Daarom wordt de vorm van straling ook wel etherbelasting genoemd.
Etherbelasting kan niet gemakkelijk worden ontlopen. Ook in een natuurgebied kun je met een transistorradio allerlei radioprogramma's ontvangen, met andere woorden: Er is radio-zendstraling aanwezig.

Als we er van uitgaan dat er geen toeval bestaat, maar dat iets ons letterlijk toevalt, dan moet er een reden zijn voor deze enorme toename van deze voor mens, dier en plant negatieve, verzwakkende omgevingsfactoren.

Een nieuwe tijd

Veel mensen voelen aan dat de tijden aan het veranderen zijn.
Dat klopt ook wel want astrologisch gezien zitten we nu in de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk, ook wel Aquariustijdperk genoemd.

Wat is nu zo'n tijdperk?
De Aarde draait in twaalf maanden om de zon, daarbij de twaalf dierenriemtekens doorlopend. De zon doorloopt op zijn beurt ook een cyclus door het melkwegstelsel en doet daar ongeveer 26.000 jaar over. Deze periode van 26.000 jaar wordt een zonnejaar genoemd. Tijdens een zonnejaar doorloopt de zon, net zoals de Aarde, alle dierenriemtekens. Per teken doet hij daar ongeveer 2.160 jaar over. Een zogenaamde zonnemaand. Zo'n zonnemaand noemen wij een tijdperk.


En net zoals het astrologische dierenriemteken waarin wij geboren worden een stempel drukt op onze geaardheid en constitutie, zo wordt ook iedere zonnemaand beheerst door een bepaalde tijdgeest. 
Op dit moment zitten we midden in de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Deze overgang heeft veel meer voeten in de aarde dan de overgangen van voorgaande tijdperken.

Dat komt omdat er momenteel naast deze zonnemaand nog zes andere grote kosmische cycli eindigen en dus weer opnieuw beginnen. De kortste van de in totaal zeven cycli duurt 2160 jaar (de al genoemde zonnemaand) en de langstdurende cyclus neemt 40.000 jaar in beslag. Dat deze zeven cycli vrijwel tegelijkertijd eindigen en weer opnieuw beginnen is een kosmische gebeurtenis die slechts heel zelden voorkomt, namelijk een maal in de 300.000 jaar.
Het is de overgang van een kosmische nacht naar een kosmische dag.

Het jaar 2012

Het is dan ook opvallend dat de voorspellingen, die in de piramide van Cheops zijn gevonden, die uit de I-Tjing en die van de Hopi en Maya-cultuur allen tot en met het jaar 2012 lopen. Men sprak dan over ‘het einde der Tijden'. Astrologisch gezien is het jaar 2012 het puntje van het staartje van het Vissentijdperk.


Het wordt nog opmerkelijker als we ons realiseren, dat de voorspellingen van de piramide van Cheops en die uit de I-Tjing dateren uit tijdperken vóór het Vissentijdperk. Men kon dus kennelijk wel over de grenzen van de tijdperken heenkijken, maar niet voorbij het einde van het Vissentijdperk. Ook dit geeft aan dat het deze keer een andersoortige overgang betreft.


Dat de vroegere zieners niet verder konden kijken dan de huidige overgang geeft aan dat we als mensheid een belangrijke wending gaan maken in onze ontwikkeling. We hebben ons gedurende een zeer lange periode langs een rechte lijn ontwikkeld. Alsof we steeds één lange rechte weg hebben bewandeld. Over zo'n lange rechte weg kun je, mits je zicht scherp genoeg is, heel ver vooruit kijken. Totdat de weg een bocht maakt...


De ontwikkelingsweg van de mensheid zit momenteel in zo'n bocht. Onze ontwikkeling neemt een andere wending.
De volgende vraag is dan: In welke richting gaan we ons ontwikkelen? Om het antwoord daarop te vinden zullen we eerst eens kijken waar we vandaan komen.

Een proces van verdichting

Vanuit de mythologie is bekend, dat wij als mensheid niet altijd zo'n stoffelijk lichaam hebben gehad als nu het geval is. 


Het Wholism Project heeft hier tijdens de ontwikkeling van Ozaliet en Benzoliet, de op zeezout gebaseerde voorlopers van de Verbindingen, een mooie bevestiging van gekregen.

Ozaliet en Benzoliet zijn in aanvang ontwikkeld met behulp van symbolen. Tijdens die ontwikkeling is steeds gezocht naar de krachtigste symbolen. Op een zeker moment zijn woorden uit de oude Sanskriet taal gebruikt. Het bleek dat de woorden uit het Sanskriet ongeveer 5 maal sterker werkten dan vergelijkbare woorden uit onze moderne talen. Nog oudere talen bleken nog sterker te werken.

Een verklaring hiervoor is, dat de vroegere mens inderdaad minder stoffelijk en dus meer geestelijk was. Een meer geestelijke mensheid staat dichter bij de Bron, onze Goddelijke oorsprong, met als gevolg dat ons uitdrukkingsvermogen, de taal, geestelijker en daarom krachtiger is.

Onze Bron heeft een oneindig hoog trillingsgetal. Door ons van deze Bron af te bewegen konden we ons trillingsgetal verlagen. We keerden ons daarbij van het Licht af en gingen het donker van de (kosmische) nacht in.
Het verlagen van het trillingsgetal is een proces van verdichting, van materialisatie, uiteindelijk resulterend in onder andere een fysiek lichaam.

Behulpzame blokkades

Net zo min als een klein kind zomaar bij zijn moeder weg gaat, zo zouden wij als mensheid niet zomaar onze Bron verlaten.

Om een kind bij zijn moeder weg te leiden, zou je het kunnen blinddoeken. Zo zijn er, om de verdichtingsontwikkelingsweg mogelijk te maken, een aantal blokkades tussen ons en onze Goddelijke Kern geplaatst.

Onze Goddelijke Kern bevindt zich in ons hart en is het Goddelijke stukje in ons, dat in een directe verbinding staat met de Goddelijke Wereld.
Door het belemmerde contact met het Goddelijke werd het onmogelijk om daar volledig mee in verbinding te blijven en konden we ons alleen richting de materie ontwikkelen.
In de Christelijke traditie wordt dit gesymboliseerd door de uitdrijving uit het Paradijs.

Net zoals een kind, dat alleen en bij zijn moeder weg is, veel tekort komt (aandacht, liefde, verzorging) zo hebben wij als mensheid, sinds de verbinding met het Goddelijke niet meer volledig was, ook het gevoel veel tekort te komen.


Eenmaal ‘van God los' hebben we ons zelf en elkaar voortdurend verzwakt. Omdat we elkaar niet meer als Goddelijke wezens en als deel van dezelfde Bron herkenden, ervoeren we verschil en afscheiding.
En we voelden een pijnlijk diep tekort vanwege onze scheiding van de Eenheid. Daar kwamen onder andere ego-gebonden emoties als jaloezie en afgunst uit voort, welke regelmatig resulteerden in geweld en oorlogen. 


We zochten ons geluk in het verwerven van materiële welvaart en probeerden de schepping te doorgronden door de materie te onderzoeken. Dit alles heeft geleid tot waar we nu zijn: een wereld die geregeerd wordt door geweld en onderdrukking. De wet van de sterkste heerst terwijl de zwakkeren honger leiden. Onze hang naar welvaart doet Moeder Aarde zuchten onder de last van milieuvervuiling en de vernieling van haar natuurlijke rijkdommen.

En ironisch genoeg stuitten de fysici in hun speurtocht naar de bouwstenen van het universum op het wonderlijke feit dat materie en energie één blijken te zijn. Superkleine subatomaire deeltjes gedragen zich het ene moment als materie en het volgende moment als energie. Wetenschappers hebben het hier over ‘de Geest van de materie'. Daarmee wordt -weliswaar onbedoeld- de relatie tussen wetenschap en spiritualiteit op schitterende wijze zichtbaar gemaakt.

Je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat wanneer de huidige ontwikkelingen zich voortzetten, dit een onhoudbare situatie tot gevolg heeft. Met wellicht als consequentie dat leven (in de vorm zoals wij dat nu kennen) op Aarde niet meer mogelijk is.

Gezien binnen een groot Goddelijk plan komen onze inzichten net op tijd. Bovendien, zoals blijkt, helpt de tijdgeest van het nieuwe tijdperk ons om een andere richting in te slaan.

Gereedschap voor een nieuwe tijd

In het komende tijdperk is het de bedoeling dat we allemaal weer contact gaan krijgen met het Goddelijk stukje in ons, van daaruit heel worden en tenslotte zelfs heilig. Dit maakt de voorspelling van de kosmische dag, als een tijdperk van Licht, Liefde en Eenheid duidelijk. 


Nu zitten we echter in de overgangsfase. En overgangsperioden veroorzaken altijd chaos. Als je de boekenkast wilt opruimen, moet je eerst chaos creëren om tot een nieuwe ordening te komen.

De 13-voudige mens


Een nieuw spiritueel doel vraagt ook om andere hulpmiddelen.
Om een huis te bouwen heb je immers ander gereedschap nodig dan om een huis te slopen. De mens krijgt voor zijn nieuwe taak daarom ook de beschikking over een gereedschapskist, voorzien van precies het geschikte gereedschap dat we voor deze nieuwe uitdagingen nodig hebben.

Om die reden hebben we de beschikking gekregen over 6 ‘nieuwe’ chakra’s en hebben daarom nu 13 ‘hoofd’ chakra’s in plaats van 7 ‘hoofd’ chakra’s. Onderstaand staat een overzicht van de belangrijkste functies van de 13 chakra’s.


De belangrijkste functies van de 13 chakra's

13   Kosmische man chakra Transmuteren (veranderen) van de werkelijkheid
 
12   Kosmische vrouw chakra Transmuteren binnen de werkelijkheid
 
11   Kruinchakra Antenne, contact met het Hogere
 
10   Epifysechakra Helder weten
 
9     Hypofysechakra       Helder inzicht, helder zien, toelaten en verwerken van hogere impulsen
 
8     Droomchakra Verwezenlijken van levensdromen
 
7     Keelchakra    Expressie, communicatie
 
6     Thymuschakra Centrum verwerkingsprocessen, poort naar en bescherming van innerlijk
 
5     Hartchakra Liefde, gevoelens, innerlijke rust
 
4     Middenrifchakra Aarden van emoties, waardoor je bij jezelf kunt blijven
 
3     Zonnevlechtchakra Wilsprocessen, eigen ruimte, toelaten en verwerken van indrukken
 
2     Heiligbeenchakra Oergevoel, verlangens
 
1     Stuitchakra Verbinding met de Aarde, veiligheid

Zes nieuwe chakra's


Er is altijd van uitgegaan dat de mens zeven "hoofd" chakra's en zeven energielichamen (of dimensies) heeft, waarbij de zeven chakra's de vertaalstations zijn naar deze energielichamen.

Sinds 17 maart 1995 is de gehele mensheid door een kosmische invloed 13-voudig in plaats van 7-voudig geworden. We hebben sinds die tijd dus dertien chakra's in plaats van zeven. Deze chakra's verbinden ons met 13 energielichamen.


Het 13-voudig worden is één van de belangrijkste stappen in de overgang naar de kosmische dag. Hierdoor hebben we als mensheid de ontwikkelingsmogelijkheid gekregen om de barrières tussen onszelf en onze Goddelijke Kern op te ruimen om vervolgens in direct contact te komen met onze Goddelijke Kern. Dit zal ons vermogen tot creëren (je eigen werkelijkheid scheppen) enorm doen toenemen.

Wanneer voldoende mensen deze weg gaan en voldoende bewustzijn ontwikkelen, dan kunnen we ook onze collectieve werkelijkheid opnieuw creëren. De zes nieuwe voornaamste chakra's bevatten de gereedschappen die we daarvoor nodig hebben.
Volgens de Kabbala hebben de woorden Liefde en Eenheid beide de getalswaarde 13, een mooie bevestiging van het 13-voudig worden.

Als we ons het yin/yang symbool voorstellen, gaan we in deze overgangstijd van de donkere kant met de witte stip naar de lichte kant met de donkere stip, met andere woorden van de nacht naar de dag.

We gaan van een tijdperk waarin we ons steeds verder met de materie moesten verbinden, naar een tijdperk waar we de materie verder zullen gaan bezielen. Daarmee voeren we de materie naar een hoger trillingsgetal. We gaan van een tijdperk waarbij er altijd een gevoel van tekort was, naar een tijdperk van overvloed. Kort samengevat: we zullen als kind na veel omzwervingen weer thuis komen.

Tegenwerkende krachten

Uit het bovenstaande blijkt dat deze overgangstijd zo belangrijk, zo ingrijpend is, dat er ook krachten zijn die dit proces willen tegenwerken.
Dit is een natuurlijk gegeven. Als we zelf in een veranderingsproces zitten, is er altijd een deel van ons dat vooruit wil en een deel van ons dat, uit angst voor het onbekende, alles liever bij het oude houdt. 


In het veranderingsproces waarin de Aarde en de mensheid zich momenteel bevinden, zijn er uiteraard krachten die zich inzetten om het veranderingsproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen en krachten die hun macht in het oude tijdperk hebben gevestigd en zaken het liefst houden zoals ze zijn. Daarmee wordt het veranderingsproces tegengewerkt.


Eén van de middelen die tegenwerken, komt rechtstreeks uit onze huidige technieken en technologieën. Deze creëren verzwakkende omgevingsstraling waarmee de overgang naar de kosmische dag wordt belemmerd.

Kosmische nacht of - dag programmering


Iets dat is ontwikkeld in een specifiek tijdperk is onderhevig aan de tijdgeest daarvan.

Zo heeft alles dat in het kosmische nacht ontwikkeld is ons als mensheid geholpen om ons steeds meer met de materie te verbinden. Het heeft ons met andere woorden geholpen naar een lager trillingsgetal te gaan. Omdat we van oorsprong zeer krachtige, stralende wezens zijn, konden we alleen een lager trillingsgetal krijgen door verzwakking.

Alles wat in de kosmische nacht ontwikkeld is, verzwakt ons dan ook. Dit hebben wij daarom een kosmische nacht-programmering genoemd.
Zo hebben alle huidige technieken en technologieën deze programmering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle elektrische apparaten. De omgevingsstraling die zij produceren verzwakken mensen, dieren en planten.

Toen wij ons als mensheid nog het laatste stukje met de materie moesten verbinden, is deze verzwakkende omgevingsstraling ons behulpzaam geweest. Nu de tijdgeest verandert en het weer de bedoeling is dat we ons gaan ontwikkelen richting de Bron werkt deze omgevingsstraling ons tegen.

De Verbindingen en hun productvoorlopers zoals Ozaliet en Benzoliet hebben een kosmische dagprogrammering.
De Neutralisatie Verbindingen hebben bijvoorbeeld het vermogen om de kosmische nachtprogrammering van elektriciteit om te vormen tot een kosmische dagprogrammering. Het gevolg hiervan is dat de omgevingsstraling dan niet meer verzwakkend, maar juist versterkend werkt.

Het blijkt dan ook dat degenen die gebruik maken van de producten of de Verbindingen geholpen worden om zich weer naar de Bron te richten. Op deze wijze helpt het om mensen de voorspelling te laten ervaren van de kosmische dag als het tijdperk van Licht, Liefde en Eenheid. Uit de ervaringen van gebruikers blijkt dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De wegen splitsen

Sinds de zomer van 1997 zijn de weg van de kosmische nacht en die van de kosmische dag twee afzonderlijke wegen geworden. De jaren daarvoor was het als het ware één weg met een middenstreep.


Dit is als volgt duidelijk geworden.
Zoals uit het voorgaande bleek, was de kosmische nacht tijdgeest gericht op materialisatie. Daartoe moesten we elkaar verzwakken. De kosmische dag tijdgeest is gericht op een ontwikkelingsweg richting de Bron. Dat kan alleen als we elkaar versterken. 
Je kunt hieruit concluderen dat het trillingsgetal van producten uit de kosmische nacht lager is dan die van de kosmische dag.

Nu blijkt dat sinds de zomer van 1997 Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, met haar kosmische dagprogrammering, zwak test als het vanuit de kosmische nacht wordt getest. Daarentegen test het sterk als het vanuit de kosmische dag wordt getest. Bij de eerste test (vanuit de kosmische nacht) blijkt Ozaliet een overenergie te geven. Dit is logisch omdat het trillingsgetal van de kosmische dag hoger ligt dan dat van de kosmische nacht.

Normaal gesproken is het zo dat wanneer een product zwak test het voor de persoon in kwestie niet goed is. In dit geval betekent het alleen dat Ozaliet niet langer aansluit op de kosmische nacht-weg. Toch profiteren ook mensen die nog diep geworteld zijn in de kosmische nacht van de informatie van de producten en Verbindingen, omdat deze de overgang naar het nieuwe tijdperk vergemakkelijken.

Dit is een gedeeltelijk herschreven hoofdstuk uit het boekje "Op weg naar een nieuw tijdperk met Ozaliet en Benzoliet" van Bas van Woelderen en Alexander Wijnen.

Lees meer over de artikelen reeks 'De kosmische dag en .........'